ÚVOD 9 Ze života školy 9 Informace k revitalizaci haly BIOS
Informace k revitalizaci haly BIOS

Informace k revitalizaci haly BIOS

03.05.2022 | Ze života školy

Vážení rodiče,
od 20. dubna 2022 byly zahájeny stavební práce týkající se energetické optimalizace sportovní haly BIOS, kde jsou součástí i bourací práce a likvidace veškerého materiálu, který obsahuje nebezpečný materiál – azbest. Zhotovitel, společnost Miramid s.r.o., obdržel od Krajské hygienické stanice (KHS) se sídlem v Praze souhlasné stanovisko na provedení demontáže a likvidaci materiálů s obsahem azbestu v objektu.
Zhotovitel bude postupovat během těchto prací dle schváleného technologického postupu v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady; dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb; dále vyhláškou 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu; dále Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování; dále německými pravidly TRGS 519 a Praktickou příručkou o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu vydanou Výborem vrchních inspektorů práce EU – SLIC.
Objekt, ve kterém bude realizována demontáž azbestových materiálů, bude začleněn do prostoru uzavřeného podtlakového kontrolovaného pásma, jehož rozsah bude ohraničen výstražní páskou. Kontrolované pásmo bude napojeno na odsávací jednotky s HEPA filtry H13, pomocí kterých se uvnitř vytvoří podtlak v rozmezí 20-40 Pa. Permanentní podtlak zamezuje šíření částic azbestu do volného prostoru a musí být během celé doby, kdy bude probíhat manipulace s azbestovými materiály, monitorován zařízením schopným měřit a současně zaznamenávat podtlakové hodnoty. Požadované zařízení by mělo mít možnost kontroly v jakýkoliv moment například tím, že si osoba, provádějící dozor, vytiskne záznam přímo z tohoto zařízení.
Přibližně na konci měsíce května proběhnou měření zůstatkových hodnot azbestu opět dle pokynů KHS a výše uvedených zákonů a vyhlášek. Všechny postupy likvidace azbestu jsou standardizovány a průběžně kontrolovány. Dětem ani personálu školy nehrozí žádné nebezpečí kontaminací vdechem azbestových částic, a to ani v nejbližším okolí zaplachtovaného objektu.
Děkujeme za pochopení.
Vedení školy

Rubriky

Archív

Skip to content