ÚVOD 9 INFORMACE DLE ZÁKONA

Informace dle zákona

I. Základní údaje o subjektu

Název subjektu: Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633

Adresa: Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 4

Platná zřizovací listina: schválena Zastupitelstvem města Kolína dne 30. 1. 2006, účinná od 1. 2. 2006

Zřizovatel: Město Kolín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 48663620

Škola zahrnuje tyto části: základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

II. Organizační struktura

Ředitelka: Mgr. Kateřina Koděrová (jmenovací dekret s platností od 1. 8. 2021)

Zástupkyně ŘŠ: Mgr. Martina Martínková (statutární zástupce ŘŠ, 1. stupeň, školní družina)

Zástupkyně ŘŠ: Mgr. Martina Jirovská (2. stupeň, školní klub)

Vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu: Ivana Loumanová

Vedoucí ekonomického úseku: Šárka Adamová

Vedoucí školní jídelny: Hana Brožová

III. Podávání informací

Pracovník určený pro podávání informací: Mgr. Kateřina Koděrová

Kontaktní údaje: tel. 321 720 808, e-mail: kancelar@3zskolin.cz, dat. schr.: xs2fdrh

IV. Přehled nejdůležitějších předpisů (v platném znění):

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon)

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

V. Výroční zpráva o poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

A) Celkový počet písemných žádostí o informaci: 0

B) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0

C) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0

D) Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona: 0

E) Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy: 0

 

V Kolíně 2. 1. 2024

Mgr. Kateřina Koděrová, ředitelka školy

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633

Skip to content