ÚVOD 9 BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

Informace pro rodiče prvňáčků ve školním roce 2024/2025

Slavnostní zahájení školního roku 2024/2025 se uskuteční v pondělí 2. září 2024 nejprve v hale Bios, následně v kmenových třídách.

Prvňáčkům přejeme do nového školního života vykročení tou správnou nohou!

PONDĚLÍ 2. září 2024 setkání dětí s rodiči v 7.40 hodin nejprve před halou Bios, následně v kmenových třídách
(bez aktovky, bez bačkor)
– příprava na slavnostní zahájení školního roku 2024/2025
– v kmenových třídách budou rodiče informováni o vzdělávání, školní družině i školním klubu
první den nového školního roku je plánován do 9:30 hodin
ÚTERÝ 3. září 2024 výuka do 9.40 hodin (školní aktovka, penál, bačkory v plátěném sáčku, svačina, pitný režim)
postupné vybavení –kufříček, úbor na TV …dle pokynů tř. uč.
(školní družina)
STŘEDA 4. září 2024 výuka do 10.45 hodin (školní aktovka, svačina, pitný režim)
(školní družina)
ČTVRTEK 5. září 2024 výuka do 11.40 hodin (školní aktovka, svačina, pitný režim)
(školní družina)
PÁTEK 6. září 2024 výuka do 11.40 hodin (školní aktovka, svačina, pitný režim)
(školní družina)
následující dny školního vyučování již podle rozvrhu

První dny školního vyučování budou mít děti zkrácené, aby si postupně zvykly na nové prostředí.

Třídní učitelky v prvních třídách:

 1. A (Mgr. Štěpánka Novotná) – pavilon „1.stupně “– pravý vchod nahoře
 2. B (Mgr. Ilona Fantová) – pavilon „1. stupně “ – pravý vchod nahoře
 3. C (Mgr. Ing. Zuzana Pištorová) – budova Internátu – 2. patro

Třídní schůzka v kmenových třídách bude v úterý 3. 9. 2024 od 15.30 hodin.

 Přehled zvonění:

 1. hodina: 8.00 – 8.45
 2. hodina: 8.55 – 9.40
 3. hodina: 10.00 – 10.45
 4. hodina: 10.55 – 11.40

 Číselné seznamy dětí jsou zveřejněny na webových stránkách školy a budou vyvěšeny na Úřední desce i na dveřích budov.

 V případě, že byste potřebovali více informací, neváhejte nás kontaktovat.

kancelar@3zskolin.cz

Školní balíček pro prvňáky

Vážení rodiče,

škola našim prvňáčkům poskytne do začátku vzdělávání balíček výtvarných potřeb v hodnotě 500,- Kč. Balíček obsahuje tyto položky:

 • Tabulka 7719 pro 1. třídu
 • Popisovač Centropen 2606/4606 1mm
 • Modelovací hmota 10 barev – plastelína KOH-I-NOOR v krabičce
 • Voskovky KOH-I-NOOR 8272/12 ks trojhranné tenké
 • Tužka č.2 grafitová trojhranná JUMBO KOH-I-NOOR
 • Tužka č.1 grafitová trojhranná JUMBO KOH-I-NOOR
 • Zmizík
 • Pero roller PILOT Frixion Clicker – modré
 • Obal na sešit A6 silný
 • Sešit A6 624 linka, bezdřevý
 • Nůžky dětské školní barevné
 • Lepidlo Concorde 21g tyčinkové
 • Inkoust do plnicích per modrý
 • Pořadač – box zkosený
 • Pryž 300/30 měkká – slon
 • Písankový sešit s pomocnými linkami 511+
 • Písankový sešit s pomocnými linkami 512+
 • Plastový nízký box do lavice
 • 2x školní sešit A5

 

 

Zápis do 1. ročníku

Aktuálně

Zápis do 1. ročníku proběhne pro školní rok 2024/2025

Podmínky přijetí

1. Vyplnění žádosti o přijetí k povinné školní docházce – formulář je k dispozici na: www.3zskolin.cz nebo v den zápisu ve škole ( pro snadnější průběh zápisu žádáme rodiče, aby si již k zápisu přinesli vyplněnou žádost ).

2. Vyplnění zápisového listu – formulář je k dispozici na: www.3zskolin.cz nebo v den zápisu ve škole ( pro snadnější průběh zápisu žádáme rodiče, aby si již k zápisu přinesli vyplněný zápisový list ).

3. Předložení občanského průkazu a rodného listu dítěte.

4. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu.

5. Školní zralost – posuzuje pedagog při zápisu.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ – ZDE

ZÁPISOVÝ LIST– ZDE

Kritéria přijetí

Naše škola může přijmout maximálně/až 68 prvňáčků.

Kritéria k zápisu do ZŠ:
Dle § 36 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, budou zapisovány děti, u kterých povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad.

1) Přijímat budeme posloupně:
   a) přednostně děti s trvalým pobytem ve městě Kolíně s délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s doloženým potvrzením o trvalém pobytu z evidence obyvatel z příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,
   b) děti s trvalým pobytem ve městě Kolín s délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s doloženým potvrzením o trvalém pobytu z evidence obyvatel, z jiných školských obvodů města Kolína,
   c) děti ze školských obvodů obcí, které mají s městem Kolín podepsanou dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
   d) dětí s trvalým pobytem ve městě Kolíně s délkou pobytu kratší 6 měsíců, s doloženým potvrzením pobytu z evidence obyvatel z příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.

2) V případě nadlimitního počtu zájemců a nemožnosti rozhodnout o přijetí dle předchozích kritérií, bude rozhodnuto losováním.

Poznámka: Spádové obvody školy a školské obvody obcí se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Kolín č. 2/2023 o školských obvodech základních a mateřských škol ve městě Kolín ze dne 19.06.2023, usn. č. 450/7/ZM/2023 (účinnost této vyhlášky od 06.07.2023)

Podmínky udělení odkladu

(§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

1. Vyplnění písemné žádosti zákonných zástupců o OŠD v době zápisu k povinné školní docházce.

( pro snadnější průběh administrativních záležitostí žádáme rodiče, aby si již k zápisu přinesli vyplněnou žádost o odklad školní docházky ) – formulář je k dispozici na: www.3zskolin.cz

2. Přiložení doporučení školského poradenského zařízení.

3. Přiložení doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud rodič nepředloží v době konání zápisu k povinné školní docházce zmíněné dokumenty, bude mu do doby doložení potřebných náležitostí přerušeno správní řízení ve věci odkladu povinné školní docházky na dobu nutnou k zajištění potřebných náležitostí žádosti. Proto je procesně lepší doložit oba dokumenty již v době zápisu.

ŽÁDOST O OŠD – ZDE

Žádost o přijetí do školní družiny

Pro snadnější průběh zápisu žádáme rodiče, kteří mají zájem o školní družinu, aby si již k zápisu přinesli vyplněnou žádost o školní družinu.

 ŽÁDOST O ŠD – ZDE

 

Organizace zápisu

1. Při příchodu do budovy školy budou zákonní zástupci dítěte požádáni, aby předložili potvrzení z evidence obyvatel o trvalém pobytu ve školském obvodu naší ZŠ. U vchodu zároveň obdrží zákonní zástupci registrační číslo, pod kterým bude veden spis dítěte. Výsledek zápisu se oznamuje zveřejněním seznamu dětí na webových stránkách školy i na úřední desce školy pod přiděleným registračním číslem s uvedením výsledku zápisu.

2. Zápis se bude skládat z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky (popř. požádá o odklad školní docházky dítěte) a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. Se souhlasem zákonného zástupce se druhá část zápisu skládá z rozhovoru a dalších činností s dítětem, na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům RVP ZV. Doporučujeme vyplnit žádosti s předstihem a přinést s sebou k zápisu.

3. Bude-li žádat zákonný zástupce přijetí mladšího dítěte (§ 36 odst. 3 školského zákona), či žádat pro své dítě o odklad (§ 37 školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná vyjádření.

4. Rozhovor a další činnosti s dítětem, na jejichž základě škola orientačně posuzuje školní zralost dítěte, jsou organizovány hravou formou a doba jejich trvání nepřesáhne 15 minut.

5. U zápisu dětí do 1. ročníku bude přítomna školní psycholožka i speciální pedagožka – pokud bude mít zákonný zástupce jakékoli dotazy, může se na ně obrátit.

6. Na konci zápisu odevzdáte vyplněné dokumenty. Následně bude vytvořen spis dítěte.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

.

Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • zvládá odloučení od rodičů

 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování

 • dodržuje dohodnutá pravidla

Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině
Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

 • řadí zpravidla prvky zleva doprava

 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy Dítě splňuje tento požadavek, jestliže
 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé

 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově

 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

 • reaguje správně na světelné a akustické signály

Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech Dítě splňuje tento požadavek, jestliže
 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit Dítě splňuje tento požadavek, jestliže
 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

 • postupuje podle pokynů

 • pracuje samostatně

Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině Dítě splňuje tento požadavek, jestliže
 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost Dítě splňuje tento požadavek, jestliže
 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

 • zná celou řadu písní, básní a říkadel

 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě Dítě splňuje tento požadavek, jestliže
 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)

 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Seznam přijatých dětí

Skip to content