ÚVOD 9 BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

Zápis do 1. ročníku

Aktuálně

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 proběhne ve čtvrtek 13. dubna a v pátek 14. dubna 2023 vždy od 13.00 do 17.00 hodin v Základní škole Prokopa Velikého 633, Kolín IV – v pavilonu 1. stupně – ulice Vávrova.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2023 dovrší šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.
K zápisu přijďte s dítětem. S sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, popř. již vyplněné žádosti, které najdete na našich webových stránkách.

Podmínky přijetí

1. Vyplnění žádosti o přijetí k povinné školní docházce – formulář je k dispozici na: www.3zskolin.cz nebo v den zápisu ve škole ( pro snadnější průběh zápisu žádáme rodiče, aby si již k zápisu přinesli vyplněnou žádost ).

2. Vyplnění zápisového listu – formulář je k dispozici na: www.3zskolin.cz nebo v den zápisu ve škole ( pro snadnější průběh zápisu žádáme rodiče, aby si již k zápisu přinesli vyplněný zápisový list ).

3. Předložení občanského průkazu a rodného listu dítěte.

4. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu.

5. Školní zralost – posuzuje pedagog při zápisu.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ – ZDE

ZÁPISOVÝ LIST– ZDE

Kritéria přijetí

1. Dosažení věku zapisovaného dítěte – povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) nebo po řádném odkladu (§ 37 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů).

2. Přiměřená tělesná i duševní vyspělost dítěte.

3. Dodržení spádového obvodu (§ 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) i Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o školských obvodech základních a mateřských škol ve městě Kolín.

Pořadí přijímaných dětí:

1. děti ze spádového obvodu Základní školy Kolín IV., Prokopa Velikého 633, Kolín IV – včetně
určených obcí (Kbel, Kořenice, Lošany, Nebovidy, Pašinka, Polepy, Radovesnice I, Ratboř, Tři
Dvory)

2. děti nespádového obvodu ve městě Kolín

3. děti nespádových obcí

Podmínky udělení odkladu

(§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

1. Vyplnění písemné žádosti zákonných zástupců o OŠD v době zápisu k povinné školní docházce.

( pro snadnější průběh administrativních záležitostí žádáme rodiče, aby si již k zápisu přinesli vyplněnou žádost o odklad školní docházky ) – formulář je k dispozici na: www.3zskolin.cz

2. Přiložení doporučení školského poradenského zařízení.

3. Přiložení doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud rodič nepředloží v době konání zápisu k povinné školní docházce zmíněné dokumenty, bude mu do doby doložení potřebných náležitostí přerušeno správní řízení ve věci odkladu povinné školní docházky na dobu nutnou k zajištění potřebných náležitostí žádosti. Proto je procesně lepší doložit oba dokumenty již v době zápisu.

ŽÁDOST O OŠD – ZDE

Žádost o přijetí do školní družiny

Pro snadnější průběh zápisu žádáme rodiče, kteří mají zájem o školní družinu, aby si již k zápisu přinesli vyplněnou žádost o školní družinu.

 ŽÁDOST O ŠD – ZDE

 

Organizace zápisu

1. Při příchodu do budovy školy dostanou zákonní zástupci dítěte registrační číslo. Správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je vedeno pod registračním číslem. Výsledek zápisu se oznamuje zveřejněním seznamu dětí na webových stránkách školy i na úřední desce školy pod přiděleným registračním číslem s uvedením výsledku zápisu.

2. Zápis se bude skládat z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky (popř. požádá o odklad školní docházky dítěte) a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. Se souhlasem zákonného zástupce se druhá část zápisu skládá z rozhovoru a dalších činností s dítětem, na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům RVP ZV. Doporučujeme vyplnit žádosti s předstihem a přinést s sebou k zápisu.

3. Bude-li žádat zákonný zástupce přijetí mladšího dítěte (§ 36 odst. 3 školského zákona), či žádat pro své dítě o odklad (§ 37 školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná vyjádření.

4. Rozhovor a další činnosti s dítětem, na jejichž základě škola orientačně posuzuje školní zralost dítěte, jsou organizovány hravou formou a doba jejich trvání nepřesáhne 15 minut.

5. U zápisu dětí do 1. ročníku bude přítomna školní psycholožka i speciální pedagožka – pokud bude mít zákonný zástupce jakékoli dotazy, může se na ně obrátit.

6. Na konci zápisu odevzdáte vyplněné dokumenty. Následně bude vytvořen spis dítěte.

Pokud má zákonný zástupce s dítětem hlášený trvalý pobyt mimo Kolín ( Praha, Liberec, Neratovice…….) a v obvodu 3. ZŠ má pouze kontaktní adresu, žádáme rodiče, aby u zápisu nahlásili adresu spádové školy svého trvalého bydliště.

 

NABÍZÍME REZERVAČNÍ SYSTÉM

Na webových stránkách školy bude od pondělí 13. března 2023 do 31. března 2023 připraven rezervační formulář pro rezervaci dne i času zápisu. Můžete si tak zarezervovat den i čas zápisu Vašeho dítěte do základní školy a vyhnout se popř. nepříjemnému čekání.

V době konání zápisu na nástěnce před školou zveřejníme všechny potřebné informace, všechna místa
i místnosti budou viditelně označeny.

Na setkání s dětmi i s Vámi se těší pedagogický sbor 3. základní školy.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

.

Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • zvládá odloučení od rodičů

 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování

 • dodržuje dohodnutá pravidla

Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině
Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

 • řadí zpravidla prvky zleva doprava

 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy Dítě splňuje tento požadavek, jestliže
 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé

 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově

 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

 • reaguje správně na světelné a akustické signály

Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech Dítě splňuje tento požadavek, jestliže
 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit Dítě splňuje tento požadavek, jestliže
 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

 • postupuje podle pokynů

 • pracuje samostatně

Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině Dítě splňuje tento požadavek, jestliže
 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost Dítě splňuje tento požadavek, jestliže
 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

 • zná celou řadu písní, básní a říkadel

 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě Dítě splňuje tento požadavek, jestliže
 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)

 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Skip to content