3. ZŠ Kolín

Informace pro rodiče a žáky
Provoz školy od 12.4. 2021 do odvolání
_________________________________________________________________________________________________
Povinné testování žáků:
pravidelně 2x týdně –  pondělí a čtvrtek, testovaní je podmínkou pro prezenční výuku.
_________________________________________________________________________________________________
1 . stupeň
Rotace po týdnech:
15. týden (od 12. 4. ) – prezenčně: I. A, I. C, II. A, II. C, III. B, IV. A, IV. C, V. B (v sudém týdnu distančně)
16. týden (od 19. 4.) – prezenčně: I. B, I. D, II. B, III. A, III. C, IV. B, V. A, V. C (v lichém týdnu distančně)
________________________________________________________________________________________________
2. stupeň
Třídy zřízené dle §16, odst. 9 ŠZspeciální třídy (VI. D, VII. D a IX. D) – pouze prezenční výuka
Distanční výuka: ostatní třídy na 2. stupni
Distanční výuka je povinná.
 _______________________________________________________________________________________________________________________
Školní družina     
Oddělení školní družiny pro 1., 2. a 3. ročník vždy v týdnu, kdy se třídy učí prezenčně – homogenní skupiny po jednotlivých třídách
Provoz ŠD: 6.00 – 16.00 hod.
Školní kluby 
Činnost přerušena                                             
Školní jídelna
Žáci s prezenční výukou: stravování zajištěno
Žáci s distanční výukou: odběr jídla  (menu box)  možný v době – 14:00 – 14:15 hod. Nutno přihlásit.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Bližší informace rozešlou třídní učitelé do pátku 9. 4. 2021.
 
V Kolíně 7. 4. 2021                                                                     Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy
Informační memorandum – testování žáků
Na základě mimořádného opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN je prováděno plošné preventivní testování všech žáků v prezenční výuce. Z tohoto důvodu bude Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 testování zajišťovat a výsledky evidovat.
V rámci evidence budeme zpracovávat pouze osobní údaje žáků nezbytné k naplnění mimořádného opatření. Všechny osobní údaje budou uloženy zabezpečeně a budou zpřístupněny pouze osobám pověřeným plněním úkolů k dodržování mimořádného opatření. Údaje budou uchovávány do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.
Budeme zpracovávat konkrétně jméno a příjmení žáka, třídu, datum testu, výsledek testu a informaci, proč se daný žák nemusí testovat spolu s datem, do kdy tato výjimka platí.
V případě pozitivního konfirmačního PCR testu kteréhokoliv žáka předá škola krajské hygienické stanici seznam všech žáků, kteří přišli s nakaženým do kontaktu v předešlých 2 dnech, a to v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo a datum kontaktu s pozitivním.
Informace o pozitivním testu je sdělována pouze zákonnému zástupci daného žáka, nikoliv ostatním rodičům. Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování.
Testujeme, aby bylo ve škole bezpečno.
Hodnocení žáků Základní školy Kolín IV., Prokopa Velikého 633
za 1. pololetí školního roku 2020/2021
 
 bude probíhat dle běžných pravidel hodnocení (Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) se zohledněním specifické situace v tomto pololetí  – vysoký podíl distanční výuky
  
 • na vysvědčení (výpisu) škola bude hodnotit známkou
 • učitel při hodnocení zohlední i další skutečnosti vyplývající z vysokého podílu distanční výuky
 • nedosažení požadovaného počtu známek neomezuje učitele při hodnocení, přihlédne k dalším aspektům ovlivňujícím výsledky vzdělávání
 • škola přihlédne při hodnocení k dokumentu: Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 (materiál MŠMT ze 4.1. 2021)
 • vysvědčení (výpis) za 1. pololetí 2020/2021 předá žákům dle epid. vývoje, vždy však při možné osobní přítomnosti žáků na vyučování (nejpozději třetí vyučovací den)
 • škola sdělí 28. ledna 2021 obsah vysvědčení (výpisu) ve školním informačním systému (ŠkolaOnLine)
 
V Kolíně 7. 1. 2021                                                   Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy
V současné době škola nevyplňuje Žádost o ošetřovné na dítě do 10 let z důvodu uzavření škol v souvislosti s
vládním nařízením.
Formulář na ošetřovné je k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz
Kde si jej sami vyplníte a obdržíte unikátní, jedinečné číslo, pod kterým bude Vaše žádost evidována.
V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na ČSSZ Kolín.
Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín IV
            tel.: 321 720 808, 321 721 190
            e-mail: zskolin@iol.cz
            IČO: 48 66 36 20
            číslo účtu: 2564347359/0800       
Informace pro rodiče – školní rok 2020/2021
 • Výuka probíhá prezenčním způsobem.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) uzavřena.
Způsoby distančního vzdělávání:
 • školní systém skolaonline.cz
       a) Týdenní plány – Ostatní moduly/Úložiště dokumentů
       b) Výukové materiály – Výuka/Výukové zdroje
                        pracovní listy, prezentace, on-line cvičení (žák musí být přihlášen vlastními údaji)
       c) Domácí úkoly – Výuka/Domácí úkoly
                        možnosti vypracování:
                                   přímo v systému skolaonline.cz
                                   formou přiložení souboru
       d) Výuka dle rozvrhu formou naplánované on-line schůzky
                                  – u příslušné hodiny v rozvrhu se objeví kamera
                                  – po kliknutí na kamerku je žák přesměrován na systém Teams (není nutné                                          mít  založen účet)
                                  – vybere si jednu z možností:
                                                  použít webovou aplikaci (pouze na PC)
                                                  použít aplikaci (PC nebo mobil)
 • Vše po domluvě s TU (1. stupeň), jednotlivými vyučujícími (2. stupeň), info dostane zákonný zástupce: např.  e-mail, SMS, telefon
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
 • Manuál MŠMT
 • Naše základní škola pracuje podle vzdělávacího programu Tvořivé učení.
 • Jsme  školou, která věnuje systematickou péči dětem s vývojovými poruchami učení.
 • Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení.
 • Každoročně pořádáme vánoční trhy a každé dva roky jarní trhy a školní akademii.
 • Od první třídy vyučujeme anglický jazyk.
 • Ve škole je zaveden pitný režim ( čaj je k dispozici denně ve všech budovách školy).
 • V hlavní budově a ve sportovní hale jsou zavedeny nápojové automaty.