3. ZŠ Kolín

Informace pro rodiče a žáky
Uzavření školy od 14. 10. 2020 – 23. 10. 2020 (42. a 43. týden)
44. týden: 26. – 30. 10. 2020 – celá škola prázdniny (bez výuky)
1. stupeň
Distanční výuka, konkrétní informace předá TU. ŠD uzavřena
2. stupeň
Distanční výuka – běžné třídy, označené jako A, B,  C – informace předá TU
Třídy zřízené dle §16, odst. 9 – speciální třídy: výuka vždy prezenčně – VI. D, VII. D, IX. D                                 
Školní kluby
Činnost přerušena
Školní jídelna
Obědy budou všem žákům běžných tříd dnes 13. 10. 2020 jednotně odhlášeny, v případě zájmu o vydání dotovaného oběda musí rodiče obratem znovu přihlásit.
Žáci, kteří se distančně vzdělávají, mohou odebrat obědy do jídlonosiče v době: 11. 30  – 12.00 hod.
Žáci tříd VI. D, VII. D a IX. D  – dle rozvrhu
 
Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 je zároveň školou pověřenou  k zajištění péče pro děti do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
 
Pracovníci školy děkují za pochopení současné nelehké situace a za spolupráci.
Přejeme všem pevné zdraví a brzký návrat do školy.
V Kolíně 13. 10. 2020                                                                     Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy
Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín IV
            tel.: 321 720 808, 321 721 190
            e-mail: zskolin@iol.cz
            IČO: 48 66 36 20
            číslo účtu: 2564347359/0800       
Informace pro rodiče – školní rok 2020/2021
 • Výuka probíhá prezenčním způsobem.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) uzavřena.
Způsoby distančního vzdělávání:
 • školní systém skolaonline.cz
       a) Týdenní plány – Ostatní moduly/Úložiště dokumentů
       b) Výukové materiály – Výuka/Výukové zdroje
                        pracovní listy, prezentace, on-line cvičení (žák musí být přihlášen vlastními údaji)
       c) Domácí úkoly – Výuka/Domácí úkoly
                        možnosti vypracování:
                                   přímo v systému skolaonline.cz
                                   formou přiložení souboru
       d) Výuka dle rozvrhu formou naplánované on-line schůzky
                                  – u příslušné hodiny v rozvrhu se objeví kamera
                                  – po kliknutí na kamerku je žák přesměrován na systém Teams (není nutné                                          mít  založen účet)
                                  – vybere si jednu z možností:
                                                  použít webovou aplikaci (pouze na PC)
                                                  použít aplikaci (PC nebo mobil)
 • Vše po domluvě s TU (1. stupeň), jednotlivými vyučujícími (2. stupeň), info dostane zákonný zástupce: např.  e-mail, SMS, telefon
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
 • Manuál MŠMT
 • Naše základní škola pracuje podle vzdělávacího programu Tvořivé učení.
 • Jsme  školou, která věnuje systematickou péči dětem s vývojovými poruchami učení.
 • Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení.
 • Každoročně pořádáme vánoční trhy a každé dva roky jarní trhy a školní akademii.
 • Od první třídy vyučujeme anglický jazyk.
 • Ve škole je zaveden pitný režim ( čaj je k dispozici denně ve všech budovách školy).
 • V hlavní budově a ve sportovní hale jsou zavedeny nápojové automaty.