3. ZŠ Kolín

Informace pro rodiče a žáky
Provoz školy od 1.3. 2021 do odvolání
_________________________________________________________________________________________________
1 . stupeň
distanční výuka: všechny ročníky 1. stupně      
Distanční výuka je povinná.        
_________________________________________________________________________________________________
2. stupeň
Distanční výuka: všechny ročníky 2. stupně včetně tříd zřízených dle §16, odst. 9 ŠZ – speciální třídy
Distanční výuka je povinná.
 _______________________________________________________________________________________________________________________
Školní družina                                                    Školní kluby 
Činnost přerušena                                             Činnost přerušena
Školní jídelna
Činnost přerušena – karanténa všech pracovnic školní jídelny
_______________________________________________________________________________________________________________________
Usnesení vlády
_______________________________________________________________________________________________________________________
Děkujeme rodičům za spolupráci, budeme se těšit na brzké osobní setkání i s dalšími žáky.
 
V Kolíně 27. 2. 2021                                                                     Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy
VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÝM VLÁDNÍM OPATŘENÍM JE
PROVOZ RECEPCE A KANCELÁŘE  ŠKOLY
DO ODVOLÁNÍ OMEZEN NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:
Po – Pá
7:00 – 13:00
Telefon: 321 720 808 Email: zskolin@iol.cz
Od středy 24. února 2021 přerušujeme činnost školní jídelny do odvolání.
Důvod: karanténa pracovnic školní jídelny
Informace pro zákonné zástupce žáků prezenční výuky (1. a 2. ročník + speciální třídy 2. stupně)
 • větší svačiny, pitný režim s sebou z domova
 • zároveň prosíme rodiče žáků, kteří běžně navštěvují školní družinu o dřívější odchod domů (nezajistíme stravování, suplování v ŠD – karanténa vychovatelek)
Prosíme rodiče o pochopení výjimečné situace a děkujeme za spolupráci.
V Kolíně 23. 2. 2021                                                                 Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy
Hodnocení žáků Základní školy Kolín IV., Prokopa Velikého 633
za 1. pololetí školního roku 2020/2021
 
 bude probíhat dle běžných pravidel hodnocení (Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) se zohledněním specifické situace v tomto pololetí  – vysoký podíl distanční výuky
  
 • na vysvědčení (výpisu) škola bude hodnotit známkou
 • učitel při hodnocení zohlední i další skutečnosti vyplývající z vysokého podílu distanční výuky
 • nedosažení požadovaného počtu známek neomezuje učitele při hodnocení, přihlédne k dalším aspektům ovlivňujícím výsledky vzdělávání
 • škola přihlédne při hodnocení k dokumentu: Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 (materiál MŠMT ze 4.1. 2021)
 • vysvědčení (výpis) za 1. pololetí 2020/2021 předá žákům dle epid. vývoje, vždy však při možné osobní přítomnosti žáků na vyučování (nejpozději třetí vyučovací den)
 • škola sdělí 28. ledna 2021 obsah vysvědčení (výpisu) ve školním informačním systému (ŠkolaOnLine)
 
V Kolíně 7. 1. 2021                                                   Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy
Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 je zároveň školou pověřenou  k zajištění péče pro děti do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
V současné době škola nevyplňuje Žádost o ošetřovné na dítě do 10 let z důvodu uzavření škol v souvislosti s
vládním nařízením.
Formulář na ošetřovné je k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz
Kde si jej sami vyplníte a obdržíte unikátní, jedinečné číslo, pod kterým bude Vaše žádost evidována.
V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na ČSSZ Kolín.
Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín IV
            tel.: 321 720 808, 321 721 190
            e-mail: zskolin@iol.cz
            IČO: 48 66 36 20
            číslo účtu: 2564347359/0800       
Informace pro rodiče – školní rok 2020/2021
 • Výuka probíhá prezenčním způsobem.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) uzavřena.
Způsoby distančního vzdělávání:
 • školní systém skolaonline.cz
       a) Týdenní plány – Ostatní moduly/Úložiště dokumentů
       b) Výukové materiály – Výuka/Výukové zdroje
                        pracovní listy, prezentace, on-line cvičení (žák musí být přihlášen vlastními údaji)
       c) Domácí úkoly – Výuka/Domácí úkoly
                        možnosti vypracování:
                                   přímo v systému skolaonline.cz
                                   formou přiložení souboru
       d) Výuka dle rozvrhu formou naplánované on-line schůzky
                                  – u příslušné hodiny v rozvrhu se objeví kamera
                                  – po kliknutí na kamerku je žák přesměrován na systém Teams (není nutné                                          mít  založen účet)
                                  – vybere si jednu z možností:
                                                  použít webovou aplikaci (pouze na PC)
                                                  použít aplikaci (PC nebo mobil)
 • Vše po domluvě s TU (1. stupeň), jednotlivými vyučujícími (2. stupeň), info dostane zákonný zástupce: např.  e-mail, SMS, telefon
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
 • Manuál MŠMT
 • Naše základní škola pracuje podle vzdělávacího programu Tvořivé učení.
 • Jsme  školou, která věnuje systematickou péči dětem s vývojovými poruchami učení.
 • Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení.
 • Každoročně pořádáme vánoční trhy a každé dva roky jarní trhy a školní akademii.
 • Od první třídy vyučujeme anglický jazyk.
 • Ve škole je zaveden pitný režim ( čaj je k dispozici denně ve všech budovách školy).
 • V hlavní budově a ve sportovní hale jsou zavedeny nápojové automaty.