3. ZŠ Kolín

Informace pro rodiče a žáky
Provoz školy od 17.5. 2021 
_________________________________________________________________________________________________
1 . stupeň
povinné testování 1x týdně – pondělí (nebo den nástupu žáka do školy)
Všechny třídy prezenčně.
________________________________________________________________________________________________
2. stupeň
povinné testování 1x týdně – pondělí (nebo den nástupu žáka do školy)
Všechny třídy prezenčně.
 _______________________________________________________________________________________________________________________
Školní družina     
Činnost obnovena v původní podobě
Provoz ŠD: 6.00 – 17.00 hod.
Školní kluby 
Činnost obnovena
(Volnočasové aktivity I – 4. A, 4. B, 4. C, Volnočasové aktivity II – 3. A, Divadelní spolek Oříšek)                                    
Školní jídelna
Stravování zajištěno.
_______________________________________________________________________________________________________________________
V Kolíně 12. 5. 2021                                                                     Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy
 
Informační memorandum – testování žáků
Na základě mimořádného opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN je prováděno plošné preventivní testování všech žáků v prezenční výuce. Z tohoto důvodu bude Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 testování zajišťovat a výsledky evidovat.
V rámci evidence budeme zpracovávat pouze osobní údaje žáků nezbytné k naplnění mimořádného opatření. Všechny osobní údaje budou uloženy zabezpečeně a budou zpřístupněny pouze osobám pověřeným plněním úkolů k dodržování mimořádného opatření. Údaje budou uchovávány do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.
Budeme zpracovávat konkrétně jméno a příjmení žáka, třídu, datum testu, výsledek testu a informaci, proč se daný žák nemusí testovat spolu s datem, do kdy tato výjimka platí.
V případě pozitivního konfirmačního PCR testu kteréhokoliv žáka předá škola krajské hygienické stanici seznam všech žáků, kteří přišli s nakaženým do kontaktu v předešlých 2 dnech, a to v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo a datum kontaktu s pozitivním.
Informace o pozitivním testu je sdělována pouze zákonnému zástupci daného žáka, nikoliv ostatním rodičům. Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování.
Testujeme, aby bylo ve škole bezpečno.
V současné době škola nevyplňuje Žádost o ošetřovné na dítě do 10 let z důvodu uzavření škol v souvislosti s
vládním nařízením.
Formulář na ošetřovné je k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz
Kde si jej sami vyplníte a obdržíte unikátní, jedinečné číslo, pod kterým bude Vaše žádost evidována.
V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na ČSSZ Kolín.
Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín IV
            tel.: 321 720 808, 321 721 190
            e-mail: zskolin@iol.cz
            IČO: 48 66 36 20
            číslo účtu: 2564347359/0800       
Informace pro rodiče – školní rok 2020/2021
 • Výuka probíhá prezenčním způsobem.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) uzavřena.
Způsoby distančního vzdělávání:
 • školní systém skolaonline.cz
       a) Týdenní plány – Ostatní moduly/Úložiště dokumentů
       b) Výukové materiály – Výuka/Výukové zdroje
                        pracovní listy, prezentace, on-line cvičení (žák musí být přihlášen vlastními údaji)
       c) Domácí úkoly – Výuka/Domácí úkoly
                        možnosti vypracování:
                                   přímo v systému skolaonline.cz
                                   formou přiložení souboru
       d) Výuka dle rozvrhu formou naplánované on-line schůzky
                                  – u příslušné hodiny v rozvrhu se objeví kamera
                                  – po kliknutí na kamerku je žák přesměrován na systém Teams (není nutné                                          mít  založen účet)
                                  – vybere si jednu z možností:
                                                  použít webovou aplikaci (pouze na PC)
                                                  použít aplikaci (PC nebo mobil)
 • Vše po domluvě s TU (1. stupeň), jednotlivými vyučujícími (2. stupeň), info dostane zákonný zástupce: např.  e-mail, SMS, telefon
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
 • Manuál MŠMT
 • Naše základní škola pracuje podle vzdělávacího programu Tvořivé učení.
 • Jsme  školou, která věnuje systematickou péči dětem s vývojovými poruchami učení.
 • Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení.
 • Každoročně pořádáme vánoční trhy a každé dva roky jarní trhy a školní akademii.
 • Od první třídy vyučujeme anglický jazyk.
 • Ve škole je zaveden pitný režim ( čaj je k dispozici denně ve všech budovách školy).
 • V hlavní budově a ve sportovní hale jsou zavedeny nápojové automaty.