ÚVOD 9 PROJEKTY

Projekty

O2 Chytrá škola

ŠABLONY III

Doučování žáků škol

Tvořivá škola v Kolíně

Projekt TVOŘIVÁ ŠKOLA V KOLÍNĚ, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004717

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Výzvu k tomuto projektu vyhlásilo MŠMT, je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem tohoto projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomoc školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to díky možnosti personálního posílení například o školního psychologa. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí a žáků, dále také zařazení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomocí extrakurikulárních aktivit.

V rámci tohoto projektu si naše škola klade za cíl i nadále podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání.

Naší škole byly schváleny následující aktivity:

II/1.3 ŠKOLNÍ PSYCHOLOG – PERSONÁLNÍ PODPORA ZŠ

II/2.2 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ – DVPP V ROZSAHU 32HODIN ( ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST)

Tvořivá škola v Kolíně 2

Projekt TVOŘIVÁ ŠKOLA V KOLÍNĚ 2 , reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014587

OP VVV Šablony II

 • V letošním školním roce 2019/2020 – od 1. 9. 2019 – se naše škola zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
 • Výzvu k tomuto projektu vyhlásilo MŠMT, je spolufinancován Evropskou unií.
 • Cílem tohoto projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomoc školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to díky možnosti personálního posílení například o školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Důležitou oblastí podpory je dále také zařazení žáků/dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomocí extrakurikulárních aktivit.
 • V rámci tohoto projektu si naše škola klade za cíl i nadále podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporu společného vzdělávání.

 

Naší škole byly schváleny následující aktivity:

2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Tvořivá škola v Kolíně 3

Projekt TVOŘIVÁ ŠKOLA V KOLÍNĚ 3 , reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021428

OP VVV Šablony III

V letošním školním roce 2021/2022 se naše škola zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Výzvu k tomuto projektu vyhlásilo MŠMT, je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem tohoto projektu je podpora a pomoc školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to díky možnosti personálního posílení například o školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Důležitou oblastí podpory je dále také zařazení žáků/dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomocí extrakurikulárních aktivit.

V rámci tohoto projektu si naše škola klade za cíl i nadále podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporu společného vzdělávání.

Naší škole byly schváleny následující aktivity:

3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
2.II/12 Projektový den ve výuce ( povinná aktivita )

Tvořivá škola v Kolíně 4

Název projektu: Tvořivá škola v Kolíně 4

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007039

Doba trvání: 1.7.2023 – 30.6.2025

 

Cíl projektu: podpora a pomoc ZŠ při společném vzdělávání žáků, a to díky možnosti personálního posílení o školního speciálního pedagoga a možnosti podpoření profesního růstu pracovníků ve vzdělávání v ZŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Zajištění personální podpory školního speciálního pedagoga vyrovnává šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků školy a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

Pracovníci ve vzdělávání budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v tématech: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, umělecká gramotnost, cizí jazyky/komunikace v cizím jazyce, inkluze, projektová výuka, přírodovědné a technické vzdělávání , EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj , vzdělávání s využitím nových technologií , kulturní povědomí a vyjádření, historické povědomí, výuka moderních dějin, formativní hodnocení , rozvoj podnikavosti a kreativity, spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků, well-being a psychohygiena, pedagogická diagnostika, kariérové poradenství včetně identifikace a rozvoje nadání, genderová tematika v obsahu vzdělávání, propojování formálního a neformálního vzdělávání, mediální gramotnost, prevence kyberšikany, chování na sociálních sítích, občanské vzdělávání a demokratické myšlení, individualizace vzdělávání a vedení portfolia žáka, inovace ŠVP/Koncepce rozvoje školy/školského zařízení, řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu, logopedie a primární logopedická prevence, práce s dvouletými dětmi v mateřské škole, zážitková pedagogika, alternativní/inovativní formy výuky, výuka češtiny jako druhého jazyka, podpora uvádějících/provázejících učitelů

Ostatní pracovníci ve vzdělávání mohou volit z témat uvedených výše, nebo navíc téma profesní rozvoj ostatních pracovníků ve vzdělávání

Jedná se o témata, která přímo souvisí s jejich pracovní činností ve škole.

Zvolené šablony: II.Aktivity pro základní školy

Personální podpora:

1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ:

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Tvořivá škola

Projekt Tvořivá škola – české činnostní učení

Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení. Hlavním účelem tohoto ryze českého projektu je šíření moderních činnostních postupů učení, které vedou k dobrému a trvalému pochopení učiva a motivují žáky pro celoživotní učení. Při činnostním učení se žáci učí názorně, vlastní činností a prožíváním. Za zvlášť důležité považujeme, že činnosti s pomůckami významně podporují rozvoj logického myšlení, komunikace a sociálního cítění žáků. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je zaměřený především na dobré zvládnutí učiva matematiky, fyziky, českého a anglického jazyka. Více informací o projektu naleznete na www.tvorivaskola.cz.

Tvořivá škola staví na odkazu J. A. Komenského, české prvorepublikové reformní pedagogiky a zkušeností úspěšných českých učitelů. Nejedná se tedy o žádný nový experiment, ale o předávání prakticky ověřených metod a postupů učení. Cílem projektu je šíření tzv. činnostního učení, které vede přirozenou cestou k probouzení schopností žáků, k rozvoji jejich tvořivosti a logického myšlení. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život, a tak má pro žáky osobní smysl. Činnostní učení žáky baví. Je tomu tak proto, že se při něm nikdo nenudí a každý má možnost být úspěšný. Přináší dětem radost, pocit uspokojení z pochopení učiva, podněcuje mysl žáků k aktivitě a vtahuje všechny žáky do výuky. Předností činnostního učení je také to, že není určeno pouze úzkému okruhu dětí – díky aktivní práci všech žáků vede k přirozenému zapojení dětí jak nadaných, tak i dětí se speciálními potřebami učení.

Prostor pro inkluzi

Název projektu: Prostor pro inkluzi
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604

Naše škola se zapojila do projektu „Prostor pro inkluzi“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů a realizovaného společností Prostor plus o.p.s.. Cílem tohoto projektu je poskytnout dlouhodobou podporu při zvládání školních povinností žáků základních a mateřských škol, která bude zahrnovat:

Doučování v domácím prostředí a spolupráci s rodiči na zvládání školních povinností

Exkurze žáků 8. a 9. tříd do firem nebo středních škol

Vzdělávací aktivity o prázdninách

Do projektu budou zapojeni žáci ze sociálně odlišného prostředí, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Ti se mohou obrátit na metodičku projektu, která se s rodiči domluví na možnosti doučování v domácím prostředí, které bude zahrnovat procvičování učební látky a zapojení rodičů do školní přípravy žáka.

Více informací o projektu najdete na: www.prostor-plus.cz/prostor-pro-inkluzi

Metodička projektu: Bc. Kamila Kadlecová
mobil: 739 056 992
kamila.kadlecova@prostor-plus.cz

Environmentální projekt

Přijdu, vidím, zamyslím se, pokusím se…

Projekt je financovaný ve spolupráci s městem Kolín

 

Bezpečné Kolínsko

Bezpečně pro děti

Bezpečnostní kamery

Ve středu 7. 10. 2015 proběhlo v I. ZŠ Bezručova slavnostní předání bezpečnostních kamer. Pořízení kamer bylo podpořeno z grantového programu TPCA pro Kolínsko 2015.

Předání kamer se zúčastnili zástupci města Kolín spolu se starostou Vítem Rakušanem, místostarostou Michaelem Kašparem, prezidentem TPCA Kenta Koide i řediteli základních a mateřských škol. Starosta Vít Rakušan u této příležitosti zmínil potřebu bezpečí pro děti a nutnost kontroly osob, které do objektu škol a školek vstupují. Vyjádřil také naději, že automobilka TPCA opět podpoří projekty týkající se bezpečnosti dětí. Potřebu bezpečnosti potvrdil i prezident Kenta Koide. V prostorách suterénu školy připravila ZŠ Bezručova výstavu dětských prací na téma bezpečnost a kamerový systém. Odpoledne spojené s předáním kamer zpříjemnilo kulturní vystoupení žáků kolínských základních škol.

Kamery byly instalovány do všech kolínských základních a mateřských škol. Město Kolín na jejich pořízení obdrželo dotaci ve výši 300.000 Kč, přičemž celková investice činila necelých 357 000 Kč.

Bezpečnostní kamery jsou nainstalovány u vchodů do jednotlivých školských zařízení a budou tak sloužit k větší bezpečnosti dětí v kolínských školách a školkách.

EU peníze školám

Podpora tvořivosti

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Rozvoj informačních technologií výrazně ovlivňuje chování, jednání a vztahy nejen mladé generace, ale celé společnosti.
Projekt EU peníze školám počítá s výrazným využitím moderních technologií jako nástroje, který nebude využíván pouze pro rozvoj počítačových dovedností, ale také k výuce běžných předmětů a zavádění inovativních forem a metod výuky.
Současná úroveň vybavení školy ICT technologiemi je nedostačující. Hlavním důvodem jejich omezeného využívání ve výuce je morální a technická zastaralost vybavení a je tedy třeba, aby prošlo kompletní modernizací.

Přínosy pro cílové skupiny

 • Pedagogičtí pracovníci
  • zjednodušení přípravy na výuku pomocí ICT technologií
  • snadná úprava a modernizace digitálních učebních materiálů (DUM)
  • možnost sdílení DUM vzájemně mezi vyučujícími – suplování, nástup nového pracovníka
  • dostupnost nejmodernějších ICT technologií
 • Žáci
  • nové formy a metody vyučování
  • dostupnost DUM v digitální podobě pro zpracování domácích úkolů, přípravě na výuku během nemoci, apod.
  • využití nejmodernějších ICT technologií ve výuce běžných předmětů

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Základní škola, Kolín IV, Prokopa Velikého 633 zpracovala v rámci šablony III/2 DUMY pro:
pátý ročník, přírodověda
cernypetr.3zskolin@iskola.cz

pátý ročník, vlastivěda
cernypetr.3zskolin@iskola.cz
pátý ročník, český jazyk
cernypetr.3zskolin@iskola.cz

pátý ročník, anglický jazyk
vasatovalenka.3zskolin@iskola.cz

čtvrtý ročník, vlastivěda
vasatovalenka.3zskolin@iskola.cz
čtvrtý ročník, hudební výchova
vasatovalenka.3zskolin@iskola.cz

první ročník, český jazyk
nemeckovablanka.3zskolin@iskola.cz

první ročník, matematika
nemeckovablanka.3zskolin@iskola.cz
první ročník, prvouka
nemeckovablanka.3zskolin@iskola.cz

Skip to content