ÚVOD 9 Aktuality 9 Provoz školy od 3.1.2022
Provoz školy od 3.1.2022

Provoz školy od 3.1.2022

03.11.2021 | Aktuality

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022
Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení následující:
Informace o změnách účinných od 3.1.2022:
= v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
= dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
= nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
= v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:
= V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
= jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
= Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v:
1) používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
2) vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
3) používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení,
4) dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od žáků z jiných tříd) a
5) dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
= Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.
Nový způsob předávání údajů o pozitivních AG testech žáků a rizikových kontaktech covid pozitivních osob
• Nová pravidla mají za cíl zjednodušení a zrychlení celého procesu. Aktualizované tabulky, které školy dosud zasílaly e-mailem na KHS, školy nově nahrávají přímo do Covid FormsApp. Zde je v rámci hodin zpracuje centrální dispečink a dotčeným osobám budou do 24 hod rozeslány automatické SMS s žádankou na PCR test či informací o nařízení karantény.
MŠMT, 30. prosince 2021

Rubriky

Archív

Skip to content