Informace dle zákona

INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

I. Základní údaje o subjektu

Název subjektu:  Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
Adresa:  Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 4
Platná zřizovací listina:  schválena Zastupitelstvem města Kolína dne 30. 1. 2006; účinná od 1. 2. 2006
Zřizovatel:  Město Kolín
Právní forma:  příspěvková organizace
IČO: 48663620
Škola zahrnuje tyto části: základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

II. Organizační struktura

Ředitelka: Mgr. Koděrová Kateřina (jmenovací dekret s platností od 1. 8. 2021)
Zástupkyně ŘŠ: Mgr. Martínková Martina (statutární zástupce ŘŠ, 1. stupeň, školní družina)
Zástupkyně ŘŠ: Mgr. Jirovská Martina (2. stupeň, školní klub)
Vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu: Ivana Loumanová
Vedoucí ekonomického úseku: Šárka Adamová
Vedoucí školní jídelny: Hana Brožová

III. Podávání informací

Pracovník určený pro podávání informací: Mgr. Koděrová Kateřina
Kontaktní údaje: tel. 321 720 808, e-mail: zskolin@iol.cz, dat. schr.: xs2fdrh

IV. Přehled nejdůležitějších předpisů (v platném znění):

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
  • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

V. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném  přístupu k informacím, v platném znění za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

1. Celkový počet písemných žádostí o informaci: 0
2. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
3. Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
4. Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona: 0
5. Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy: 0
 
V Kolíně 3. 1. 2022
Mgr. Koděrová Kateřina, ředitelka školy
Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633