Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 7. dubna a v pátek 8. dubna 2022 vždy od 13.00 do 17.00 hodin v Základní škole Prokopa Velikého 633, Kolín IV – v pavilonu 1. stupně – ulice Vávrova
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2022 dovrší šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.
K zápisu přijďte s dítětem. S sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, popř. již vyplněné žádosti, které najdete na našich webových stránkách.
 • Vyplnění žádosti o přijetí k povinné školní docházce – formulář je k dispozici na: www. 3.zskolin.cz
  nebo v den zápisu ve škole ( pro snadnější průběh zápisu žádáme rodiče, aby si již k zápisu přinesli vyplněnou žádost ).
 • Předložení občanského průkazu a rodného listu dítěte.
 • Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu.
Školní zralost – posuzuje pedagog při zápisu.
 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ – ZDE
 • Dosažení věku zapisovaného dítěte – povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) nebo po řádném odkladu (§ 37 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů).
 • Přiměřená tělesná i duševní vyspělost dítěte.
 • Dodržení spádového obvodu (§ 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) i obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o školských obvodech základních a mateřských škol ve městě Kolín.
  Pořadí přijímaných dětí:
  1. děti ze spádového obvodu Základní školy Kolín IV., Prokopa Velikého 633, Kolín IV – včetně
  určených obcí (Kbel, Kořenice, Lošany, Nebovidy, Pašinka, Polepy, Radovesnice I, Ratboř, Tři
  Dvory)
  2. děti nespádového obvodu ve městě Kolín
  3. děti nespádových obcí
Podmínky udělení odkladu školní docházky
(§ 37 zákona. č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)
1. Vyplnění písemné žádosti zákonných zástupců o OŠD v době zápisu k povinné školní docházce.
( pro snadnější průběh administrativních záležitostí žádáme rodiče, aby si již k zápisu přinesli vyplněnou žádost o odklad školní docházky ) – formulář je k dispozici na: www. 3.zskolin.cz
2. Přiložení doporučení školského poradenského zařízení.
3. Přiložení doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud rodič nepředloží v době konání zápisu k povinné školní docházce zmíněné dokumenty, bude mu do doby doložení potřebných náležitostí přerušeno správní řízení ve věci odkladu povinné školní docházky na dobu nutnou k zajištění potřebných náležitostí žádosti. Proto je procesně lepší doložit oba dokumenty již v době zápisu.
ŽÁDOST O OŠD – ZDE