Zápis do 1. ročníku

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, Kolín IV, 280 02

 tel.: 321 720 808, 321 721 190          http://www.3zskolin.cz           e-mail: zskolin@iol.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ

proběhne pro školní rok 2021/2022 ve dnech
čtvrtek                                                                    pátek
8. dubna 2021                                                      9. dubna 2021
od 13.00 – do 17.00 hodin                                od 13.00 – do 17. hodin                                 
(v  pavilonu 1. stupně )                                       (v  pavilonu 1. stupně )  
S sebou přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz, popř. již vyplněné žádosti, které najdete    
                                na našich webových stránkách.
Při žádosti o odklad školní docházky je nutné současně předložit
doporučení pediatra i doporučení příslušného školského poradenského zařízení.
 REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO ZAPISOVÁNÍ DĚTÍ BUDE SPUŠTĚN 15.3.2021
Pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat opět první třídy s výukou anglického jazyka.
Sledujte, prosím, naše webové stránky. Informace o zápisu  budeme postupně upřesňovat.  
1. Při příchodu do budovy školy dostanou zákonní zástupci dítěte registrační číslo. Správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je vedeno pod registračním číslem. Výsledek zápisu se oznamuje zveřejněním seznamu dětí na webových stránkách školy i na úřední desce školy pod přiděleným registračním číslem s uvedením výsledku zápisu.
2. Zápis se bude skládat z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky (popř. požádá o odklad školní docházky dítěte) a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. Se souhlasem zákonného zástupce se druhá část zápisu skládá z rozhovoru a dalších činností s dítětem, na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům RVP ZV. Možné je vyplnit žádosti s předstihem a přinést s sebou k zápisu.
3. Bude-li žádat zákonný zástupce přijetí mladšího dítěte (§ 36 odst. 3 školského zákona), či žádat pro své dítě o odklad (§ 37 školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná vyjádření.
4. Rozhovor a další činnosti s dítětem, na jejichž základě škola orientačně posuzuje školní zralost dítěte, jsou organizovány hravou formou a doba jejich trvání nepřesáhne 15 minut.
5. U zápisu dětí do 1. ročníku bude přítomna školní psycholožka i speciální pedagožka – pokud bude mít zákonný zástupce jakékoli dotazy, může se na ně obrátit.
6. Na konci zápisu odevzdáte vyplněné dokumenty. Následně bude vytvořen spis dítěte.
Pokud má zákonný zástupce s dítětem hlášený trvalý pobyt mimo Kolín ( Praha, Liberec, Neratovice…….) a v obvodu 3. ZŠ má pouze kontaktní adresu, žádáme rodiče, aby u zápisu nahlásili adresu spádové školy svého trvalého bydliště.
NABÍZÍME REZERVAČNÍ SYSTÉM
Na webových stránkách školy bude od pondělí 15. března 2021 připraven rezervační formulář pro rezervaci dne i času zápisu. Můžete si tak zarezervovat den i čas zápisu Vašeho dítěte do základní školy a vyhnout se popř. nepříjemnému čekání.
V době konání zápisu na nástěnce před školou zveřejníme všechny potřebné informace, všechna místa i místnosti budou viditelně označeny.
Na setkání s dětmi i s Vámi se těší pedagogický sbor 3. základní školy.
 • Vyplnění žádosti o přijetí k povinné školní docházce – formulář je k dispozici na: www. 3.zskolin.cz
  nebo v den zápisu ve škole ( pro snadnější průběh zápisu žádáme rodiče, aby si již k zápisu přinesli vyplněnou žádost ).
 • Předložení občanského průkazu a rodného listu dítěte.
 • Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu.
Školní zralost – posuzuje pedagog při zápisu.
 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ – ZDE
 • Dosažení věku zapisovaného dítěte – povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) nebo po řádném odkladu (§ 37 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů).
 • Přiměřená tělesná i duševní vyspělost dítěte.
 • Dodržení spádového obvodu (§ 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) i obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o školských obvodech základních a mateřských škol ve městě Kolín.
  Pořadí přijímaných dětí:
  1. děti ze spádového obvodu Základní školy Kolín IV., Prokopa Velikého 633, Kolín IV – včetně
  určených obcí (Kbel, Kořenice, Lošany, Nebovidy, Pašinka, Polepy, Radovesnice I, Ratboř, Tři
  Dvory)
  2. děti nespádového obvodu ve městě Kolín
  3. děti nespádových obcí
Podmínky udělení odkladu školní docházky
(§ 37 zákona. č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)
1. Vyplnění písemné žádosti zákonných zástupců o OŠD v době zápisu k povinné školní docházce.
( pro snadnější průběh administrativních záležitostí žádáme rodiče, aby si již k zápisu přinesli vyplněnou žádost o odklad školní docházky ) – formulář je k dispozici na: www. 3.zskolin.cz
2. Přiložení doporučení školského poradenského zařízení.
3. Přiložení doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud rodič nepředloží v době konání zápisu k povinné školní docházce zmíněné dokumenty, bude mu do doby doložení potřebných náležitostí přerušeno správní řízení ve věci odkladu povinné školní docházky na dobu nutnou k zajištění potřebných náležitostí žádosti. Proto je procesně lepší doložit oba dokumenty již v době zápisu.
ŽÁDOST O OŠD – ZDE