Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 proběhne
ve čtvrtek 2. dubna a v pátek 3. dubna 2020 vždy od 13.00 do 17.00 hodin
v Základní škole Prokopa Velikého 633, Kolín IV –  v pavilonu 1. stupně – ulice Vávrova
                                                                                                          
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.
K zápisu přijďte s dítětem. S sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, popř. již vyplněné žádosti, které najdete na našich webových stránkách.
 1. Vyplnění žádosti o přijetí k povinné školní docházce formulář je k dispozici na: www. 3.zskolin.cz
 •      formulář je k dispozici na webových stránkách nebo v den zápisu ve škole.
  ( pro snadnější průběh zápisu žádáme rodiče, aby si již k zápisu přinesli  vyplněnou žádost )
 1. Předložení občanského průkazu a rodného listu dítěte.
 2. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu.
 3. Školní zralost – posuzuje pedagog při zápisu.
 ŽÁDOST O PŘIJETÍ – ZDE
 • Dosažení věku zapisovaného dítěte – povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku ( § 36 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ) nebo  po řádném odkladu  ( § 37 odst.1, č. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  ve znění pozdějších předpisů.)
 • Přiměřená tělesná i duševní vyspělost dítěte. 
 • Dodržení spádového obvodu ( § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů ) i obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o školských obvodech základních a mateřských škol ve městě Kolín.
POŘADÍ  PŘIJÍMANÝCH  DĚTÍ
 1. děti ze spádového obvodu Základní školy Kolín IV., Prokopa Velikého 633, Kolín IV – včetně určených vesnic( Kbel, Kořenice, Lošany, Nebovidy, Pašinka, Polepy, Radovesnice I, Ratboř, Tři Dvory )
 1. děti nespádového obvodu ve městě Kolín
 2. děti nespádových vesnic
Podmínky udělení odkladu školní docházky
(§ 37 zákona. č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)
 • Vyplnění písemné žádosti zákonných zástupců o OŠD v době zápisu k povinné školní docházce.
( pro snadnější průběh administrativních záležitostí žádáme rodiče, aby si již k zápisu přinesli vyplněnou žádost o odklad školní docházky ) – formulář je k dispozici zde
 • Přiložení doporučení školského poradenského zařízení.
 • Přiložení doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud rodič nepředloží v době konání zápisu k povinné školní docházce zmíněné dokumenty, bude mu do doby doložení potřebných náležitostí přerušeno správní řízení ve věci odkladu povinné školní docházky na dobu nutnou k zajištění potřebných náležitostí žádosti. Proto je procesně lepší doložit oba dokumenty již v době zápisu.
 • Při příchodu do budovy školy dostanou zákonní zástupci dítěte registrační číslo. Správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je vedeno pod registračním číslem. Výsledek zápisu se oznamuje zveřejněním seznamu dětí na webových stránkách školy i na úřední desce školy pod přiděleným registračním číslem s uvedením výsledku zápisu.
 • Zápis se bude skládat z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky ( popř. požádá o odklad školní docházky dítěte ) a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. Se souhlasem zákonného zástupce se druhá část zápisu skládá z rozhovoru a dalších činností s dítětem, na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům RVP ZV. Možné je vyplnit žádosti s předstihem a přinést s sebou k zápisu.
 • Bude-li žádat zákonný zástupce přijetí mladšího dítěte (§ 36, odst.3) školského zákona), či žádat pro své dítě o odklad (§ 37 školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná vyjádření.
 • Rozhovor a další činnosti s dítětem, na jejichž základě škola orientačně posuzuje školní zralost dítěte, jsou organizovány hravou formou a doba jejich trvání nepřesáhne 15 minut.
 • U zápisu dětí do 1. ročníku bude přítomna školní psycholožka i speciální pedagožka – pokud bude mít zákonný zástupce jakékoli dotazy, může se na ně obrátit.
 • Na konci zápisu odevzdáte vyplněné dokumenty. Následně bude vytvořen spis dítěte.
 • Pokud má zákonný zástupce s dítětem hlášený trvalý pobyt mimo Kolín ( Praha, Liberec, Neratovice…….) a v obvodu 3. ZŠ má pouze kontaktní adresu, žádáme rodiče, aby u zápisu nahlásili adresu spádové školy svého trvalého bydliště.
Na webových stránkách školy bude od pondělí 16. března 2020 připraven rezervační formulář pro rezervaci dne i času zápisu. Můžete si tak zarezervovat den i čas zápisu Vašeho dítěte do základní školy a vyhnout se popř. nepříjemnému čekání.
 
 
 
Pro snadnější průběh zápisu žádáme rodiče, kteří mají zájem o školní družinu, aby si již k zápisu přinesli vyplněnou žádost o školní družinu.
žádost zde