Projekt Tvořivá škola v Kolíně 2

 Projekt   TVOŘIVÁ ŠKOLA V KOLÍNĚ 2 ,  reg. číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014587
 OP VVV Šablony II
  • V letošním školním roce 2019/2020  –  od 1. 9. 2019 –  se naše škola   zapojila  do projektu  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
  • Výzvu k tomuto projektu vyhlásilo MŠMT, je spolufinancován Evropskou unií.
  • Cílem tohoto projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností  pedagogů,  pomoc školám při společném vzdělávání dětí/žáků,  a to díky  možnosti  personálního posílení  například o školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Důležitou oblastí podpory  je  dále také zařazení žáků/dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomocí extrakurikulárních aktivit.
  • V rámci tohoto projektu si naše škola klade za cíl i nadále podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání  žáků  ohrožených školním neúspěchem a také podporu společného vzdělávání.
  • Naší škole byly schváleny následující aktivity:
   • 2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
   • 2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
   • 2.II/7  Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin