Prostor pro inkluzi

Název projektu: Prostor pro inkluzi
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604
Naše škola se zapojila do projektu „Prostor pro inkluzi“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů a realizovaného společností Prostor plus o.p.s.. Cílem tohoto projektu je poskytnout dlouhodobou podporu při zvládání školních povinností žáků základních a mateřských škol, která bude zahrnovat:
  • Doučování v domácím prostředí a spolupráci s rodiči na zvládání školních povinností
  • Exkurze žáků 8. a 9. tříd do firem nebo středních škol
  • Vzdělávací aktivity o prázdninách
Do projektu budou zapojeni žáci ze sociálně odlišného prostředí, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Ti se mohou obrátit na metodičku projektu, která se s rodiči domluví na možnosti doučování v domácím prostředí, které bude zahrnovat procvičování učební látky a zapojení rodičů do školní přípravy žáka.
Více informací o projektu najdete na: prostor-plus.cz/prostor-pro-inkluzi nebo na Facebooku: Prostor inkluzní.
Metodička projektu: Bc. Kamila Kadlecová, mobil: 739 056 992                             kamila.kadlecova@prostor-plus.cz